Đang xử lí...

Các qui định và hướng dẫn của trường Đại học Kinh tế TP.HCM

A. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành các quy định trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ như sau:

 

1.    Quy định công tác sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1408/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 03/9/2009. (Xem chi tiết tại đây)

2.    Quy định tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1407/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 03/9/2009. (Xem chi tiết tại đây)

3.    Quy định học vụ đối với sinh viên đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ theo Quyết định số 2015/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 04/10/2010. (Xem chi tiết tại đây)

4.    Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên tại Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 2515/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 26/8/2013. (Xem chi tiết tại đây)

5.    Quy định công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 320/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 20/01/2014. (Xem chi tiết tại đây)

6.    Quy định áp dụng chuẩn TOEIC để đánh giá trình độ tiếng Anh đối với SV tốt nghiệp hệ đại học chính quy theo Quyết định số 1421/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 23/9/2008. (Xem chi tiết tại đây)

7.    Quy định đăng ký và hủy học phần đã đăng ký của sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh theo Quyết định số 2517/QyĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 22/12/2015. (Xem chi tiết tại đây)

8.  Quy định v/v bổ sung quy định đăng ký học phần theo Quyết định số 2250/QĐ-ĐHKT-QLĐT-CTSV ngày 29/7/2013. (Xem chi tiết tại đây)

9.    Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 2780/QĐ-ĐHKT-QLKH-HTQC ngày 12/11/2012. (Xem chi tiết tại đây)

10. Quy định điều chỉnh về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1223/QĐ-ĐHKT-QLKH-HTQC ngày 04/4/2013. (Xem chi tiết tại đây)

11. Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên ĐHCQ giai đoạn 2015 - 2017 trong đào tạo theo hệ thống tín theo Quyết định số 3562/QĐ-ĐHKT-QHDN ngày 17/11/2015. (Xem chi tiết tại đây)

 

B. Một số hướng dẫn của trường:

1.  Hướng dẫn xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm các học phần tiếng Anh đối với sinh viên đạt các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (Xem chi tiết tại đây)

2.  Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (Xem chi tiết tại đây)

 

 

3.  Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn tín dụng học tập đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn vốn của “Quỹ Danh dự Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” (Xem chi tiết tại đây)

 

4. Hướng dẫn nghiệp vụ xét cấp học bổng từ nguồn tài trợ của doanh nghiệp và cơ quan thực tế 
(Xem chi tiết tại đây)