Đang xử lí...

Quy định đóng học phí đối với sinh viên Đại học chính quy

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

           Số: 31 /ĐHKT-QLĐT&CTSV           TP. Hồ Chí Minh, ngày 15   tháng 3  năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí của sinh viên Hệ ĐHCQ đào tạo theo hệ thống tín chỉ

__________________

- Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 03/9/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào Thông báo số 213/ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 15/9/2010 về thời hạn liên quan việc đăng ký học phần trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

Phòng Quản lý đào tạo-Công tác sinh viên  thông báo về việc đóng học phí của sinh viên Hệ Đại học chính quy như sau:

1. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của trường, Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo về thời gian đăng ký học phần, đóng học phí cho sinh viên Hệ Đại học chính quy tại trang thông tin http://online.ueh.edu.vn;

2. Sinh viên buộc phải nghiêm túc tuân thủ các quy định về thời gian đăng ký học phần, đóng học phí . Nhà trường không giải quyết những trường hợp nộp học phí trễ thời gian quy định với bất kỳ lý do gì;

3. Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí, diện cử tuyển phải đóng học phí theo thời gian quy định như các sinh viên khác (căn cứ Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010);

4. Trong trường hợp sinh viên gặp khó khăn về tài chính. Sinh viên có thể liên hệ Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp-Hỗ trợ sinh viên để được tư vấn vay vốn tín dụng học tập. Địa chỉ liên hệ: Phòng Tư vấn B3.14 - cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, Q10;

5. Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên sẽ hủy học phần đăng ký đối với các trường hợp không đóng học phí trong thời gian quy định. 

  Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên đề nghị các Lãnh đạo Khoa, Cố vấn học tập triển khai nội dung thông báo này đến sinh viên các lớp chủ nhiệm. 

Trân trọng.

 

  Nơi nhận:                                                                                     TL.HIỆU TRƯỞNG

-Các Khoa đào tạo;                                                       TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐT-CTSV

-Các đơn vị liên quan.

-Lưu: VT, KQHT.

 

                         Trần Thế Hoàng