Đang xử lí...

Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Số: 1358/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học và Thông tư số 18/2004/TT-BGD&ĐT ngày 21/6/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 03/09/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.    Nay ban hành “QUY ĐỊNH XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ” tại trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.    Các Ông/Bà Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng đơn vị liên quan và sinh viên các khoá liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

-Như điều 2;                                                                                                      

-BGH (để chỉ đạo)

-Website trường, phòng;

-Lưu: VT, KQHT.


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                        

QUY ĐỊNH

V/v xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1358/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 29/6/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về việc xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ với các nội dung sau:

1. Đối tượng chung 

Tất cả sinh viên đại học chính quy học theo học chế tín chỉ còn trong thời gian đào tạo theo kế hoạch của khoá học.

2. Quy định cụ thể về xét cấp học bổng khuyến khích học tập

2.1 Điểm trung bình tích lũy xét học bổng: là điểm trung bình có hệ số (số tín chỉ của học phần) của tất cả điểm toàn bộ học phần sinh viên đăng ký học trong học kỳ xét học bổng được tính theo công thức sau:

 
   

Trong đó:

ĐTBTL_XHB: điểm trung bình tích lũy xét học bổng.

Đi: điểm toàn bộ học phần của học phần i.

ai: số tín chỉ của học phần i tham gia xét học bổng.

n: số học phần sinh viên đăng ký học trong học kỳ (không tính các học phần học trả nợ, học cải thiện điểm).

A: tổng số tín chỉ được tổ chức dạy theo kế hoạch đào tạo của khoá/chuyên ngành theo từng học kỳ.

2.2 Điều kiện để sinh viên tham gia xét học bổng

Sinh viên cần thoả các điều kiện sau:

-Đang trong thời gian 8 học kỳ chính của khoá học. Học bổng khuyến khích học tập chỉ được cấp trong thời gian kế hoạch của khoá đào tạo. Thời gian tạm dừng, kéo dài và thời gian học lấy bằng thứ 2 không được xét cấp học bổng;

-Có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

-Đạt điểm 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng;

-Tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký theo học một học kỳ theo kế hoạch trong chương trình đào tạo của khoá học/chuyên ngành phải lớn hơn hoặc bằng 15 tín chỉ (không tính các học phần học trả nợ, học cải thiện). Các trường hợp đặc biệt, trường sẽ xem xét cụ thể và thông báo cho sinh viên biết.

2.3 Trường hợp học vượt (học theo tiến độ nhanh):

-Số học phần sinh viên đăng ký học vượt trong học kỳ chính theo kế hoạch đào tạo của từng ngành, chuyên ngành được tính vào điểm chung bình tích lũy xét học bổng;

-Số học phần sinh viên đăng ký học vượt trong học kỳ hè không được tham gia xét học bổng.

3. Mức xét cấp học bổng khuyến khích học tập

3.1 Mức học bổng loại khá: áp dụng đối với sinh viên đạt điểm trung bình tích lũy từ loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. Mức học bổng loại khá bằng học phí của số học phần được tham gia xét học bổng của từng sinh viên trong học kỳ xét học bổng.

3.2 Mức học bổng loại giỏi: áp dụng đối với sinh viên đạt điểm trung bình tích lũy từ loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Mức học bổng loại giỏi bằng 1,2 lần mức học bổng loại khá.

3.3 Mức học bổng loại xuất sắc: áp dụng đối với sinh viên đạt điểm trung bình tích lũy từ loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức học bổng loại xuất sắc bằng 1,5 lần mức học bổng loại khá.

4. Quy trình xét cấp học bổng khuyến khích học tập

Sau khi có điểm của học kỳ, Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập họp và quyết định về mức học bổng cho mỗi khoá, mỗi chuyên ngành, điểm xét cấp học bổng theo từng chuyên ngành;

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên công bố danh sách sinh viên được nhận học bổng, thời gian nhận các khiếu nại về điểm trung bình tích lũy xét học bổng (nếu có) tại website www.qldt.ueh.edu.vn;

Phòng Tài chính – Kế toán công bố thời gian, địa điểm cụ thể để sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập.

                                                    

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Văn Năng