Đang xử lí...

Quy định xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần tiếng Anh đối với sinh viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HCM                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 

Số: 16 /TB-ĐHKT-QLĐT&CTSV                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2010

 

 THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh, bổ sung quy định xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần tiếng Anh đối với sinh viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

_________

 

Kính gửi:    

                       -Các Ông/Bà trưởng Khoa, Phòng, Ban, trưởng đơn vị liên quan;

                       -Các thư ký Khoa đào tạo, Ban chuyên môn;

                       -Các lớp trưởng các khoá ĐHCQ áp dụng học chế tín chỉ.

                          

Căn cứ tình hình thực tế và để thuận tiện cho việc đăng ký và tổ chức lớp học tiếng Anh theo học chế tín chỉ, nay trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc điều chỉnh, bổ sung quy định xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần tiếng Anh đối với sinh viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được ban hành theo Quyết định số 1422/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 23/09/2008.

Những điều chỉnh và bổ sung này được áp dụng cho sinh viên Khóa 35 – đại học chính quy trở về sau, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh

1.1 Điều khoản tại phần I (Quy định chung)

“Sinh viên được miễn học và chuyển điểm các học phần môn học tiếng Anh sẽ không phải đóng học phí cho các học phần đó.”

Điều khoản này thay cho điều khoản:

“Sinh viên được miễn học các học phần môn học tiếng Anh vẫn có nghĩa vụ đóng học phí đầy đủ như các sinh viên không được miễn”.

1.2 Điều khoản tại phần III (Quy trình xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm)

“Trường nhận đơn xin xét miễn học và chuyển điểm các học phần môn học tiếng Anh một lần vào thời điểm: một tháng trước khi đăng ký học phần tiếng Anh học phần 1 và sẽ không giải quyết đơn gởi sau thời hạn nêu trên và tại các học kỳ còn lại trong suốt khoá học của sinh viên”.

Điều khoản này thay cho điều khoản:

“Sinh viên phải có đơn đề nghị miễn học và miễn thi học phần môn tiếng Anh vào thời điểm bắt đầu học phần đó. Thời hạn chót để nộp đơn là tuần lễ thứ 3 tính từ khi bắt đầu học phần. Trường sẽ không giải quyết các đơn gởi sau thời hạn nêu trên”.

2. Bổ sung thêm điều khoản tại phần III (Quy trình xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm)

“Sinh viên phải tham khảo bảng quy đổi điểm để quyết định học phần nào muốn đề nghị miễn học, miễn thi và chuyển điểm. Trường sẽ không nhận đơn xin đăng ký học lại các học phần tiếng Anh để cải thiện điểm sau khi đã hoàn tất các thủ tục xét miễn học và chuyển điểm cho sinh viên”.

Thí dụ: sinh viên thi chứng chỉ TOEIC đạt 450 điểm và còn thời hạn hiệu lực đến lúc kết thúc học phần 4. Theo bảng qui đổi điểm, sinh viên được miễn học 4 học phần và được chuyển điểm như sau:

-Học phần 1: 9 điểm;

-Học phần 2: 9 điểm;

-Học phần 3: 8 điểm;

-Học phần 4: 6 điểm.

Sinh viên có thể đề nghị miễn học cả 4 học phần hoặc chỉ miễn học 3 học phần và đăng ký học học phần 4 do không hài lòng với điểm số, nhưng phải quyết định ngay từ khi nộp đơn đề nghị và ghi rõ nguyện vọng trong đơn. Trường sẽ không nhận đơn đăng ký học hoặc đề nghị miễn học trong suốt thời gian học còn lại của toàn khoá học.

3. Các điều khoản khác trong Quy định được ban hành theo Quyết định số 1422/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 23/09/2008 vẫn còn hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên theo số điện thoại:

-Tổng đài: 38.230082 (số nội bộ 141, 183);

-Trực tiếp: 62.726964 (gặp Tổ Quản lý kết quả học tập).

Trân trọng.

 

Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

-Như trên (để thực hiện);                                                                       (Đã ký)

-BGH (để biết);

-Lưu: VT, KQHT.

                                                                                                            Phạm Văn Năng