Đang xử lí...

Thông báo về việc sinh viên thực hiện đeo thẻ sinh viên khi đến trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Số: 1258 /TB-ĐHKT-QLĐT&CTSV

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện đeo bảng tên đối với sinh viên khi đến trường

                  

Căn cứ thông báo số 1221/TB-ĐHKT-TCHC của Phòng Tổ chức hành chính ngày 01 tháng 12 năm 2011 về việc yêu cầu toàn thể GV-CBCC, sinh viên và học viên thực hiện đeo bảng tên, thẻ khi đến trường giảng dạy, làm việc và học tập.

Nhằm xây dựng văn hóa UEH và đảm bảo an ninh trật tự trường học, Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (P.QLĐT-CTSV) thông báo đến tất cả sinh viên các hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2 chính quy, Liên thông (Hoàn chỉnh) đại học thực hiện các nội dung như sau:

1. Kể từ ngày 03/01/2012 toàn thể sinh viên thực hiện đeo thẻ sinh viên khi đến trường. Nhân viên bảo vệ các cơ sở được phép mời sinh viên ra khỏi Trường đối với trường hợp không đeo thẻ;

            2. Trường hợp sinh viên có thẻ bị hư hoặc mất, liên hệ phòng A014 – Phòng QLĐT-CTSV (địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM) để đăng ký làm lại thẻ từ ngày 07/12/2011 đến ngày 14/12/2011.

 

Nơi nhận:

-          Các khoa đào tạo;

-          Sinh viên các khóa ĐHCQ, VB2CQ, LTĐH;

-         Lưu: VT, CTSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Đương