Đang xử lí...

Quy định xét miễn học và chuyển điểm quy đổi các học phần tiếng Anh trong Chương trình tiên tiến Quốc tế UEH bậc đại học đối với sinh viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3398 /QĐ-ĐHKT-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9  năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định xét miễn học và chuyển điểm quy đổi các học phần tiếng Anh trong Chương trình tiên tiến Quốc tế UEH bậc đại học đối với sinh viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

            Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg  ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

            Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017;

            Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

            Theo đề nghị của Trưởng khoa Ngoại ngữ kinh tế và Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.    Ban hành Quy định xét miễn học và chuyển điểm quy đổi các học phần tiếng Anh trong Chương trình tiên tiến Quốc tế UEH bậc đại học đối với sinh viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế”.

Điều 2.   Quy định này áp dụng từ Khoá 42 - Đại học chính quy (tuyển sinh năm 2016) trở về sau.

Điều 3.   Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng đơn vị liên quan và sinh viên các khóa đại học chính quy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./-

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                                                      

- Lưu: VT, QLĐT. 

 

                                                                                                                     (đã ký)

                                                                                                                          

 

                                                                                                 GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

 

    

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                               

QUY ĐỊNH

Xét miễn học và chuyển điểm quy đổi các học phần tiếng Anh trong Chương trình tiên tiến Quốc tế UEH bậc đại học đối với sinh viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3398 /QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 19  tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) 
 

I. Quy định chung

            - Sinh viên có các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (được liệt kê trong văn bản này) với số điểm theo quy định và còn thời hạn giá trị sẽ được miễn học và chuyển điểm quy đổi các học phần tiếng Anh tương ứng.

            - Chứng chỉ quốc tế của sinh viên được trường xét miễn học các học phần Tiếng Anh tương đương là: TOEIC, TOEFL paper (paper-based test – thi trên giấy), TOEFL CBT (computer-based test – thi trên máy tính) và TOEFL iBT (Internet-based test – thi trên mạng Internet) và IELTS.

            - Nếu được miễn học, điểm ghi vào bảng điểm học kỳ của sinh viên là điểm quy đổi sang điểm hệ 10 (từ 5 đến 10 điểm) như trong Bảng quy đổi điểm (Mục II).

            - Nếu từ chối các mức điểm quy đổi, sinh viên phải học và thi các học phần tiếng Anh theo chương trình của trường và sẽ không được xét chuyển điểm quy đổi sau khi đã dự thi các học phần tiếng Anh.

            - Sinh viên được miễn học các học phần môn học tiếng Anh sẽ không phải đóng học phí các học phần được miễn.

 

II. Bảng quy đổi điểm

 

TOEIC

TOEFL

paper

TOEFL

CBT

TOEFL

iBT

IELTS

ĐIỂM QUY ĐỔI

HP1

HP2

HP3

400

449

450

140

48

4.0

5

 

 

450

549

500

180

55

4.5

6

5

 

550

599

525

200

60

5.0

7

6

5

600

649

550

220

70

5.5

8

7

6

650

699

575

240

80

6.0

9

8

7

700

799

600

260

90

6.5

10

9

8

800

910

625

280

105

7.0

10

10

9

>910

>625

>280

>105

>7.0

10

10

10

 

Ví dụ: Sinh viên đạt 5.5 IELTS và chứng chỉ còn thời hạn giá trị đến thời gian xét miễn học. Căn cứ vào bảng trên, sinh viên này sẽ được miễn học và được chuyển điểm quy đổi như sau:

Học phần 1 = 8 điểm; Học phần 2 = 7 điểm; Học phần 3 = 6 điểm.

 

III. Quy trình xét miễn học và chuyển điểm quy đổi

            Quy trình xét miễn học và chuyển điểm quy đổi các học phần tiếng Anh được tiến hành theo trình tự như sau:

            - Trường nhận đơn xét miễn học và chuyển điểm quy đổi các học phần tiếng Anh một lần vào tuần lễ thứ 2 (hai) của học kỳ I và sẽ không giải quyết đơn gởi sau thời hạn nêu trên tại các học kỳ còn lại trong suốt khoá học của sinh viên;

            - Sinh viên phải có đơn đề nghị miễn học và chuyển điểm quy đổi học phần tiếng Anh, ghi rõ nguyện vọng và nộp đơn kèm bản sao chứng chỉ (bản photo có chứng thực) cho lớp trưởng;

            - Lớp trưởng tập hợp đơn và chứng chỉ của các sinh viên, lập thành danh sách và nộp về cho Khoa Ngoại ngữ kinh tế;

            - Khoa Ngoại ngữ kinh tế căn cứ vào Bảng điểm quy đổi (Mục II) để phê duyệt miễn học và chuyển điểm quy đổi  tương đương học phần tiếng Anh cho sinh viên;

            - Sinh viên lưu ý theo dõi bảng điểm học kỳ của mình để đảm bảo điểm đã được cập nhật chính xác;

            - Sinh viên phải tham khảo bảng quy đổi điểm để quyết định học phần nào muốn đề nghị miễn học và chuyển điểm. Sinh viên có thể đề nghị miễn học cả 3 học phần hoặc chỉ miễn học 2 học phần và đăng ký học học phần 3 do không hài lòng với điểm số, nhưng phải quyết định ngay từ khi nộp đơn đề nghị và ghi rõ nguyện vọng trong đơn. Trường sẽ không nhận đơn xin đăng ký học lại các học phần tiếng Anh để cải thiện điểm sau khi đã hoàn tất các thủ tục xét miễn học và chuyển điểm cho sinh viên;

 

IV. Tổ chức thực hiện

            - Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, Khoa Ngoại ngữ kinh tế, các Khoa đào tạo và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phổ biến, tổ chức thực hiện Quy định này của nhà trường;

            - Quy định này có thể được điều chỉnh hoặc biên soạn mới khi trường áp dụng thang chuẩn tiếng Anh cao hơn đối với sinh viên ở các khoá sau;

            - Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần giải quyết, các đơn vị, cá nhân có thể phản ánh với trường để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp tình hình thực tế.

 

                                                                                                                Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                    (đã ký)

 

                                                                                                 GS. TS. Nguyễn Đông Phong