Đang xử lí...

Quyết định về việc ban hành Quy định xét tuyển vào ngành, chuyên ngành đối với sinh viên đại học chính quy Chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  4739  /QĐ-ĐHKT-QLĐT  TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định xét tuyển vào ngành, chuyên ngành đối với sinh viên đại học chính quy Chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg  ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

            Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017;

            Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

            Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-ĐHKT-QLĐT-CTSV ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Quy định xét tuyển vào ngành, chuyên ngành đối với sinh viên đại học chính quy Chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH” tại Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quy định này được áp dụng từ các khóa tuyển sinh năm 2016 (cụ thể khóa 42 Đại học chính quy trở đi).

Điều 3.    Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng đơn vị liên quan và sinh viên các khoá liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./-

 

  Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

-Như điều 3;                                                                                                     

- Lưu: VT, QLĐT.                                                                                         (đã ký)

 

                                                                                                 GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   

QUY ĐỊNH

Xét tuyển vào ngành, chuyên ngành đối với sinh viên đại học chính quy

Chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH

(Ban hành kèm theo Quyết định số  4739  /QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 28 tháng 12 năm 2016

 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

 

Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định xét tuyển vào ngành, chuyên ngành đối với sinh viên đại học chính quy Chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH với các nội dung sau:

1. Đối tượng được xét tuyển vào ngành, chuyên ngành

Tất cả sinh viên chưa xét tuyển vào ngành, chuyên ngành hệ Đại học chính quy thuộc khóa xét vào ngành, chuyên ngành.

2. Quy định 

2.1. Điểm trung bình xét tuyển vào ngành, chuyên ngành

Điểm trung bình xét tuyển vào ngành, chuyên ngành là điểm trung bình có hệ số (số tín chỉ học phần) của tất cả điểm toàn bộ học phần mà sinh viên đã học trong 2 học kỳ đầu tiên theo chương trình đào tạo của khóa xét tuyển vào ngành, chuyên ngành (không tính học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng), Công thức tính:

Trong đó:

Đi: điểm toàn bộ học phần của học phần i (kết quả điểm lần đăng ký sau cùng tại thời điểm xét tuyển)

ai: số tín chỉ của học phần i

i = 1,2….,n

n: số học phần sinh viên đã học 2 học kỳ khóa xét vào ngành, chuyên ngành (kể cả học phần được chuyển điểm) theo chương trình đào tạo.

A: tổng số tín chỉ 2 học kỳ của khóa xét vào ngành, chuyên ngành.

2.2. Chỉ tiêu xét tuyển

Chỉ tiêu xét tuyển sẽ được công bố trong học kỳ 2 sau khi có kết luận Hội đồng xét tuyển.

         2.3. Nguyện vọng sinh viên đăng ký

Sinh viên thuộc đối tượng xét tuyển được đăng ký 3 nguyện vọng, ghi theo thứ tự ưu tiên cao nhất đến thấp nhất (nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất).

2.4. Thứ tự ưu tiên xét tuyển

-  Điểm trung bình xét tuyển vào ngành, chuyên ngành (ĐTB_XCN);

-  Chỉ tiêu ngành, chuyên ngành đã thông báo.

2.5. Cách thức xét tuyển vào ngành, chuyên ngành

- Các nguyện vọng (từ 1 đến 3) của sinh viên có giá trị xét tuyển như nhau. Sinh viên trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau.

- Trong trường hợp sinh viên không đạt cả 3 nguyện vọng, sinh viên đăng ký lại nguyện vọng vào các ngành, chuyên ngành còn chỉ tiêu xét tuyển.

2.6. Quy định riêng

Đối với đặc thù của từng chuyên ngành, nhà trường có một số quy định riêng theo từng khóa học.

Sinh viên nước ngoài, sinh viên cử tuyển được xét tuyển vào ngành, chuyên ngành theo đề nghị của cơ quan quản lý sinh viên nước ngoài hoặc của địa phương cử đi học. Chỉ tiêu xét tuyển dành cho các sinh viên này không tính vào các chỉ tiêu xét tuyển đã thông báo. 

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                     

                                                                                                                     (đã ký)

                                                                                                                                                           

                                                                                                       GS.TS. Nguyễn Đông Phong