Đang xử lí...

Quy định học ngoại ngữ hai trong chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hệ Đại học chính quy

         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   

          Số:  3855  /QĐ-ĐHKT-QLĐT                TP. Hồ Chí Minh, ngày 04  tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định học ngoại ngữ hai trong chương trình cử nhân

ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hệ Đại học chính quy

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg  ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

            Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017;

            Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

            Căn cứ chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hệ Đại học chính quy;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên và Trưởng khoa Ngoại ngữ kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.    Ban hành “Quy định học ngoại ngữ hai trong chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hệ Đại học chính quy” tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2.    Quy định này được áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2015 (Khóa 41 Đại học chính quy) trở đi.

Điều 3.    Các ông (bà) Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Trưởng khoa Ngoại ngữ kinh tế, các Trưởng đơn vị và sinh viên các khóa liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./-

 

 

  Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                                                    

- Lưu: VT, QLĐT.

                                                                                                                   (đã ký)

 

 

                                                                                                 GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

QUY ĐỊNH

V/v học ngoại ngữ hai trong chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh,

chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hệ Đại học chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3855 /QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 04 tháng 11 năm 2016

 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

 

 

 

 

I. Đối tượng áp dụng:

            Tất cả sinh viên thuộc chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại từ khóa tuyển sinh năm 2015 (Khóa 41-Đại học chính quy) trở đi.

II. Yêu cầu đối với sinh viên:

            1. Môn Ngoại ngữ hai là môn học bắt buộc trong chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hệ Đại học chính quy. Tích lũy môn Ngoại ngữ hai là điều kiện xét công nhận tốt nghiệp.

            2. Điểm môn Ngoại ngữ hai không tính vào điểm trung bình xét học bổng và điểm trung bình xếp loại tốt nghiệp;

            3. Ngoại ngữ hai có thể chọn một trong năm ngôn ngữ: tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nhật;  

III. Quyền và nghĩa vụ của sinh viên

            1. Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy ngoại ngữ hai tiếng Pháp với thời lượng 12 tín chỉ;

            2. Sinh viên có thể được miễn học ngoại ngữ hai tại Trường nếu có một trong các chứng chỉ quốc tế tương đương cấp độ B1 (hoặc bậc 3/6) trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu, cụ thể như sau:

 

Cấp độ

(CEFR)

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

B1

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau 3

B1

ZD

HSK

cấp độ 3

JLPT N4

            Các chứng chỉ nêu trên phải còn trong thời hạn giá trị 2 năm tính đến thời điểm xét tốt nghiệp, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 quy định;

            3.  Kinh phí học luyện thi và lệ phí thi các chứng chỉ do SV tự túc.

IV. Tổ chức thực hiện

            1. Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh siên, khoa Ngoại ngữ kinh tế, các Khoa đào tạo và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phổ biến, tổ chức thực hiện, giúp cho sinh viên có định hướng trong việc học tập tại Trường;

            2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần giải quyết, các đơn vị, cá nhân có thể phản ánh với trường để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp tình hình thực tế.

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                     

                                                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                                  GS.TS. Nguyễn Đông Phong 

 

Tải file: tại đây