Đang xử lí...

Quy định Tổ chức đào tạo Liên thông Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 

Xem chi tiết qui định: tại đây