Đang xử lí...

Quy định Công tác sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 

Số: 1408/QĐ-ĐHKT-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy định Công tác sinh viên
tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Thông tư số 18/2004/TT-BGDĐT ngày 21/6/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Điều lệ trường Đại học;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân cấp quản lý cán bộ, viên chức của các trường Đại học trực thuộc Bộ;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định Công tác sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các văn bản trước đây có nội dung trái với quy định này không còn hiệu lực.
Điều 3. Các ông (bà) trưởng các đơn vị thuộc trường và toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy đang học tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Phó hiệu trưởng;
- Website trường;
- Lưu:VT, HCTH.
HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)
 

Phạm Văn Năng