Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học 01 buổi lớp học phần: Các thông lệ trong KDQT, Khóa 41 – ĐHCQ, học chiều thứ 6, Giảng đường C102

STT

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Tiết học

Số tiết

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

1

17D1303044902

FT1,2

Các thông lệ trong KDQT

8

4

13g00-16g30

C(1.02)

Võ Thanh Thu

06/01/2017

14/04/2017

Nghỉ học ngày 06/01/2017