Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học 01 buổi lớp học phần: Kinh tế vĩ mô, Khóa 42 – ĐHCQ, học sáng thứ 6, Giảng đường B407

STT

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Tiết học

Số tiết

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

1

17D1ECO50100223

AE1,CT1

Kinh tế vĩ mô

2

4

07g10-10g40

B407

Nguyễn Ngọc Hà Trân

06/01/2017

31/03/2017

Nghỉ học ngày 06/01/2017