Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học 01 buổi lớp học phần: Tiếng Anh phần 2, Khóa 42 – ĐHCQ, học sáng thứ 5, Giảng đường B208

STT

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Tiết học

Số tiết

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

1

17D1ENG51300287

13CLC

Tiếng Anh P2

2

4

07g10-10g40

B208

Nguyễn Thị Hạnh

12/01/2017

04/05/2017

Nghỉ học ngày 12/01/2017