Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học 01 buổi lớp học phần: Kinh tế vĩ mô, Khóa 42 – ĐHCQ, học chiều thứ 2, Giảng đường B316

STT

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Tiết học

Số tiết

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

1

17D1ECO50100225

BI1

Kinh tế vĩ mô

8

4

13g00-16g30

B316

Ngô Hoàng Thảo Trang

09/01/2017

08/05/2017

Nghỉ học ngày 09/01/2017