Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học 02 buổi lớp học phần: Quản trị chiến lược toàn cầu, Khóa 19B – Văn bằng 2 ĐHCQ, học tối thứ 7, Giảng đường V(A206)

STT

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Tiết học

Số tiết

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

1

17D13030446201

FT01

Quản trị chiến lược toàn cầu

13

4

17g45-21g10

V(A206)

Nguyễn Văn Sơn

07/01/2017

08/04/2017

Nghỉ học ngày 07 và 14/01/2017