Đang xử lí...

Đối tượng ưu tiên theo điều 7, quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017

STT

Đối tượng ưu tiên

Hồ sơ kèm theo

Ghi chú

 

NHÓM ƯU TIÊN 1

 

 

1

"- Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT) trên 18 tháng tại Khu vực 1 (KV1) quy định tại điểm c) khoản 4 Điều 7 của Quy chế này."

- Bản sao Giấy khai sinh

- Bản sao sổ hộ khẩu (không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ nhập học)

 

3

- Đối tượng 03:

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;

Bản sao Quyết định xuất ngũ sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ.

 

4

Đối tượng 04:

 

 

 

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

+ Bản sao Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ; bản sao thẻ thương binh, thẻ bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bản sao Quyết định chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.

+ Giấy xác nhận của phòng Lao động TB-XH quản lý hồ sơ ưu tiên.

+ Bản sao giấy khai sinh

 

 

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

+ Bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

+ Bảo sao giấy khai sinh

 

 

NHÓM ƯU TIÊN 2

 

 

5

Đối tượng 06:

 

 

 

+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;

+ Bản sao giấy khai sinh

 

 

+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Bản sao thẻ thương binh, thẻ bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bản sao Quyết định chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

+ Giấy xác nhận của phòng Lao động TB-XH quản lý hồ sơ ưu tiên.

+ Bản sao giấy khai sinh

 

 

 

+ Bản sao Quyết định chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

 

 

+ Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

+ Bản sao Giấy tờ chứng minh có tham gia cách mạng hoặc kháng chiến và thời gian, địa điểm bị tù, đày hoặc hồ sơ hưởng trợ cấp 01 lần đối với người đã hưởng trợ cấp một lần hiện còn sống.

+ Bản sao Quyết định trợ cấp của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

 

+ Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Bản sao Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng

+ Bản sao Quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.