Đang xử lí...

Thông báo danh sách các học phần tương đương, học phần thay thế giữa các học phần đã bố trí học và thi của học kỳ cuối 2021 của sinh viên Khóa 26.2 - LTĐHCQ

Căn cứ chương trình đào tạo áp dụng cho Khóa 26.2-Liên thông ĐHCQ theo công văn số 192, 193, 194/CV-ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2021, nay Phòng Đào tạo thông báo danh sách các học phần tương đương, học phần thay thế giữa các học phần đã bố trí học và thi của học kỳ cuối 2021 so với các học phần trong chương trình đào tạo, cụ thể như sau: xem chi tiết
 
Chuyên viên phụ trách: Thầy Can - dcan@ueh.edu.vn