Đang xử lí...

Thông báo nhận học bổng khuyến khích học tập của sinh viên ĐHCQ Khóa 37, 38, 39, 40 - Học kỳ cuối - Năm 2015

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÍNH KÈM

Chuyên viên phụ trách: Thầy Khải (Phòng Tài chính kế toán) - tqkhai@ueh.edu.vn - ĐT: 38222357 ext. 215