Đang xử lí...

Thông báo về việc học bổng khuyến khích học tập Học kỳ đầu năm 2020 (xét kết quả Học kỳ cuối năm 2019)

          - Căn cứ “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh;  

          - Căn cứ vào kế hoạch đào tạo học kỳ cuối năm 2019 hệ Đại học chính quy;

          - Căn cứ vào số suất học bổng khuyến khích học tập phân bổ cho các khóa học kỳ đầu năm 2020;

          Trường thông báo về việc xét cấp học bổng Khuyến khích học tập (HBKKHT) học kỳ đầu năm 2020 (xét kết quả học tập học kỳ cuối năm 2019) như sau:

1. Số tín chỉ tối thiểu sinh viên đăng ký học kỳ cuối năm 2019 được tham gia xét HBKKHT học kỳ đầu năm 2020

Khóa - ngành/chuyên ngành

Số tín chỉ

Khóa 42, ngành Kế toán

15

Ngành/chuyên ngành các khóa 43,44,45

2. Các mức học bổng xác định như sau

  • Mức học bổng loại xuất sắc: bằng 150% suất học bổng toàn phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt xuất sắc.
  • Mức học bổng loại giỏi: bằng suất học bổng toàn phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.
  • Mức học bổng loại khá: bằng suất học bổng bán phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên.

3. Nguyên tắc xét cấp HBKKHT, căn cứ

    - Số suất học bổng phân bổ cho từng chuyên ngành, từng khóa học;

    - Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên, sắp xếp theo thứ tự:

                + Mức học bổng: xuất sắc, giỏi, khá;

                + Trong từng mức học bổng: kết quả học tập từ cao đến thấp;

                + Cùng kết quả học tập: kết quả rèn luyện từ cao đến thấp.

  Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì xét cấp theo thứ tự từ trên xuống đến hết số suất học bổng được xác định.

 Lưu ý: Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên tại thời điểm Hội đồng xét cấp học bổng

4. Giá trị và số suất HBKKHT học kỳ đầu năm 2020:

- Giá trị học bổng loại khá = Giá trị học bổng bán phần;

- Giá trị học bổng loại giỏi = Giá trị học bổng toàn phần = Giá trị học bổng bán phần x 2;

- Giá trị học bổng loại xuất sắc = 150% giá trị học bổng toàn phần = Giá trị học bổng bán phần x 3

Cụ thể, từng Khóa như sau: 

+ Khóa 42 ngành Kế toán: Tải về

+ Khóa 43: Tải về

+ Khóa 44: Tải về

+ Khóa 45: Tải về

+ Chương trình chất lượng cao: Tải về

 5. Dự kiến thời gian:

- Thông báo kết quả xét cấp Học bổng KKHT học kỳ đầu năm 2020: Dự kiến 20/4/2020;

- Công bố Quyết định cấp Học bổng KKHT học kỳ đầu năm 2020: Dự kiến 20/5/2020, tại website: http://daotao.ueh.edu.vn/

 

Thông báo gốc: Tải