Đang xử lí...

Thông báo về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ ĐHCQ và hệ LTĐHCQ học kỳ cuối năm 2022 đợt 1, 2, 3

Danh sách nhận miễm giảm học phí HKC 2022 - đợt 1, 2, 3: Xem
 
Biểu mẫu bổ sung thông tin: Xem
 
Chi tiết xem tại website Phòng Tài chính - Kế toán: Xem