Đang xử lí...

Thông báo chi trả học phí cho sinh viên ĐHCQ thuộc diện miễn, giảm học phí học kỳ đầu 2016 và bổ sung các năm 2013,2014,2015