Đang xử lí...

Thông báo chi trả học phí cho sinh viên ĐHCQ thuộc diện miễn, giảm học phí - Học kỳ cuối 2016 và bổ sung các kỳ trước