Đang xử lí...

Thông báo chi trả học phí cho sinh viên ĐHCQ, LTĐHCQ thuộc diện miễn, giảm học phí HKĐ 2017 - Đợt 2