Đang xử lí...

Thông báo chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên ĐHCQ, LTĐHCQ học kỳ cuối năm 2017 đợt 1