Đang xử lí...

Thông báo chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên ĐHCQ, LTĐHCQ học kỳ cuối năm 2018 - Đợt 1