Đang xử lí...

Thông báo về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập UEH (áp dụng từ HKĐ năm 2019)

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh”;

Trường thông báo V/v xét cấp học bổng khuyến khích học tập UEH – Áp dụng từ học kỳ đầu năm 2019 (kết quả học tập học kỳ cuối năm 2018) có những thay đổi theo quy định mới, cụ thể như sau:

  1. Suất học bổng UEH (Điều 4)

Có 02 loại suất học bổng UEH:

- Suất học bổng toàn phần: là suất học bổng có giá trị bằng 100% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.

- Suất học bổng bán phần: là suất học bổng có giá trị bằng 50% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.

  1. Điều kiện được xét học bổng khuyến khích học tập UEH (Điều 7)

 Sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập UEH cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có kết quả học tập và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

- Đạt 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng;

- Số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ (∑ ai) phải lớn hơn hoặc bằng 15 tín chỉ. Các trường hợp đặc biệt, Trường sẽ xem xét cụ thể và thông báo cho sinh viên biết.

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

 

Sinh viên tham khảo Quy định tại http://daotao.ueh.edu.vn/qui-che/3/2018-9-18-quy-dinh-ve-chinh-sach-hoc-bong-cho-sinh-vien-dai-hoc-chinh-quy-trong-dao-tao-theo-he-thong-tin-chi-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh

 

Tải văn bản đầy đủ: tải file