Đang xử lí...

Thông báo chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên ĐHCQ và LTĐHCQ học kỳ đầu năm 2019 đợt 1