Đang xử lí...

Danh sách sinh viên, thời khóa biểu HKĐ – 2015 Khóa 18A – VB2 ĐHCQ

Danh sách sinh viên Khóa 18A – VB2 ĐHCQ nhập học đến ngày 06/3/2015: danh sách

Sinh viên xem thời khóa biểu tại website: http://khkt.ueh.edu.vn

 

Mọi thắc mắc về danh sách nhập học, SV liên hệ điện thoại 08.38.230.082 + 153 (thầy Trung)