Đang xử lí...

Thông báo về việc thi kết thúc học phần trực tuyến dành cho sinh viên/học viên

- Căn cứ Công văn số 988/BGDĐT-GDĐH ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm chất lượng ĐTTX trong thời gian phòng chống dịch Covid-19;
 
- Căn cứ Thông báo số 591/TB-ĐHKT-KTĐTKT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc đăng ký bổ sung các hình thức thi kết thúc học phần;
 
- Căn cứ kết luận của Ban Giám hiệu tại cuộc họp ngày 26 tháng 3 năm 2020;
 
Trường thông báo đến sinh viên/học viên (gọi chung là sinh viên) các nội dung sau: xem chi tiết