Đang xử lí...

Phổ biến kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 39 - ĐHCQ

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo của Khóa 39 – ĐHCQ, nay Phòng QLĐT-CTSV thông báo đến Các Khoa, Viện đào tạo, Ban cán sự các lớp Khóa 39 – ĐHCQ lịch triển khai kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp cho toàn thể sinh viên Khóa 39 – ĐHCQ. Địa điểm: Hội trường chính (A1.16) – 59C Nguyễn Đình Chiểu, theo lịch cụ thể như sau:

+ 17g30, Thứ Tư, Ngày 12/10/2016 các lớp: Kinh tế học; Kinh tế KH-ĐT1,2; QLNNL; TĐG1,2; Kinh tế BĐS; QTKD1,2,3,4,5,6,7,8,9; QTCL1,2; NT1,2,3,4; TM1,2,3,4; DL1,2.

+ 17g30, Thứ Năm, Ngày 13/10/2016 các lớp: KDQT1,2; KDQT-CLC1,2,3; MAR1,2,3; BH; TC1,2,3,4,5,6,7,8,9; TC-CLC1,2; NH1,2,3,4,5,6,7,8,9; NH-CLC; CK.

+ 17g30, Thứ Sáu, Ngày 14/10/2016 các lớp: TCC1,2,3,4; KI1,2; KI-CLC1,2,3; KT1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; KO1,2; TTC; TKKD; THQL; LKD; ISB1,2,3,4.

            Thư ký Các Khoa, Viện đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên các lớp Khóa 39 – ĐHCQ của Khoa, Viện quản lý tham dự đầy đủ theo thời gian và lịch phân công nêu trên.