Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 42 và các khóa cũ – ĐHCQ, đợt 2 năm 2020

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 15/10/2019 đến 17/10/2019

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2020;

Sinh viên đăng ký thực tập lại và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 15/10/2019 đến 06/11/2019

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 25/11/2019 đến 30/11/2019

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 06/01/2020 đến 29/03/2020

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 31/03/2020

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 20/04/2020

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 22/4/2020 đến 24/4/2020

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (trang www.online.ueh.edu.vn)

 

Tuần đầu tháng 05/2020

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2020

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 21/5/2020

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 25/5/2020 đến 26/5/2020

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn