Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 42 – ĐHCQ, năm 2019 (các ngành còn lại, không bao gồm ngành Kế toán)

Căn cứ kế hoạch đào tạo của Khóa 42 – ĐHCQ và kết luận tại phiên họp ngày 18/4/2019, phòng QLĐT-CTSV thông báo Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 42 – ĐHCQ (trừ ngành Kế toán), năm 2019. Kế hoạch này thay thế kế hoạch đã ban hành số 42/KH-QLĐT, ngày 16/4/2019.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

21/4/2019 (07g30, 10g00 và 13g00)

Phổ biến kế hoạch thực tập và tốt nghiệp;

Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT-CTSV, Thư ký Khoa/Viện, tất cả sinh viên (A1.16)

Từ 17/5/2019 đến 20/5/2019

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2019;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 17/5/2019 đến 03/7/2019

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 10/6/2019 đến 19/7/2019

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần)

Bàn giao danh sách thu chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho lớp trưởng.

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ theo đề nghị của Khoa/Viện đào tạo)

Từ 29/7/2019 đến 06/10/2019

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa/Viện, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2019

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2020

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 08/10/2019

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa.

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 08/10/2019 đến 10/10/2019

Lớp trưởng nộp bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho Thư ký khoa/viện.

Thư ký khoa/viện, lớp trưởng

Từ 14/10/2019 đến 16/10/2019

Thư ký khoa/viện bàn giao bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa/viện, phòng QLĐT-CTSV

Ngày 29/10/2019

Hạn cuối khoa/viện nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Khoa/Viện, phòng QLĐT-CTSV

Từ 05/11/2019 đến 07/11/2019

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (trang www.online.ueh.edu.vn)

 

Ngày 08/11/2019

Hạn cuối phòng QLĐT-CTSV nhận chuyển điểm NCKH của sinh viên từ phòng QLKH-HTQT.

Phòng QLKH-HTQT, QLĐT-CTSV

Từ 13/11/2019 đến 15/11/2019

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp.

Khiếu nại và nhận bổ sung tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 25/11/2019

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 02/12/2019 đến 03/12/2019

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 16/12/2019 đến 29/12/2019

Nghỉ cuối năm

Khoa/Viện, GVHD và sinh viên

Từ 19/12/2019 đến 20/12/2019

Cấp Giấy khen, chứng nhận kết quả học tập, các bản sao.

 

Từ 23/3/2020 đến 31/3/2020

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết theo ngành)

 

Ban tổ chức