Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 42 – ĐHCQ, năm 2019 (Ngành Kế toán)

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 42 – ĐHCQ (ngành Kế toán), năm 2019 như sau:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

13g00, ngày 21/4/2019

Phổ biến kế hoạch thực tập và tốt nghiệp;

Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT-CTSV, Thư ký khoa/viện, tất cả sinh viên (A1.16)

Từ 17/5/2019 đến 20/5/2019

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2019;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 17/5/2019 đến 03/7/2019

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Tuần đầu tháng 10/2019

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2020

www.online.ueh.edu.vn

Từ 27/11/2019 đến 29/11/2019

Khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần)

Bàn giao danh sách thu chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho lớp trưởng.

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 02/12/2019 đến 15/3/2020

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 17/3/2020

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa.

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 17/3/2020 đến 19/3/2020

Lớp trưởng nộp bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho Thư ký khoa.

Thư ký khoa, lớp trưởng

Từ 23/3/2020 đến 25/3/2020

Thư ký khoa bàn giao bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa, phòng QLĐT-CTSV

Ngày 08/4/2020

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 09/4/2020 đến 10/4/2020

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (trang www.online.ueh.edu.vn)

 

Ngày 10/4/2020

Hạn cuối phòng QLĐT-CTSV nhận chuyển điểm NCKH của sinh viên từ phòng QLKH-HTQT

Phòng QLKH-HTQT, QLĐT-CTSV

Từ 17/4/2020 đến 22/4/2020

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp

Khiếu nại và nhận bổ sung tốt nghiệp

www.online.ueh.edu.vn

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 27/4/2020

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 05/5/2020 đến 07/5/2020

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 21/5/2020 đến 22/5/2020

Cấp Giấy khen, chứng nhận kết quả học tập, các bản sao.

 

Từ 06/7/2020 đến 15/7/2020

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết theo ngành)

Ban tổ chức