Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 23.1 và các khóa cũ – Liên thông ĐHCQ, Đợt 1 năm 2020

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

15g00 ngày 19/10/2019

Phổ biến kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp;

Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT–CTSV, tất cả sinh viên (A1.16)

Từ 25/10/2019 đến 28/10/2019

Sinh viên đăng ký các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2020;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khoá luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 25/10/2019 đến 08/11/2019

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Ngày 17/11/2019

Tổ chức thi tiếng Anh đầu ra, đợt 2 năm 2019 (sinh viên đã đăng ký)

Ban coi thi

Ngày 18/11/2019

Hạn cuối Thư ký khoa báo lịch triển khai kế hoạch thực tập và danh sách giảng viên hướng dẫn cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa, phòng QLĐT-CTSV

Ngày 22/11/2019

Sinh viên xem lịch triển khai Kế hoạch thực tập, danh sách giảng viên hướng dẫn

www.online.ueh.edu.vn

Từ 25/11/2019 đến 29/11/2019

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Các khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 02/12/2019 đến 06/12/2019

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B3.14)

Từ 02/12/2019 đến 15/03/2020

Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (10 tuần)

Các khoa, GVHD và sinh viên

Từ 18/01/2020 đến 02/02/2020

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 17/03/2020

Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa

Các khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 06/4/2020

Hạn cuối các khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Các khoa

Từ 09/4/2020 đến 10/4/2020

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (đăng ký trực tuyến trên trang www.online.ueh.edu.vn)

Phòng QLĐT-CTSV

Ngày 27/4/2020

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 05/5/2020 đến 07/5/2020

Công bố danh sách tốt nghiệp và các vấn đề có liên quan

www.online.ueh.edu.vn

Tuần đầu tháng 5/2020

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại các học phần chưa đạt và đăng ký thực tập lại (theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2020)

www.online.ueh.edu.vn