Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 35 – ĐHCQ - Đợt 2/2013

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 28/5/2013 đến 02/6/2013

-Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp, đợt 2/2013;

-Đăng ký thực tập tốt nghiệp, đợt 2/2013;

-Đăng ký học lại học phần chưa đạt theo Kế hoạch học kỳ cuối năm 2013.

www.online.ueh.edu.vn

 

Từ 29/5/2013 đến 12/7/2013

Đóng học phí thực tập tốt nghiệp, đợt 2/2013

OCB, chi nhánh 17 Phạm Ngọc Thạch

Từ 29/5/2013 đến 16/8/2013

Đóng học phí trả nợ học phần

OCB, chi nhánh 17 Phạm Ngọc Thạch

Từ 02/8/2013 đến 08/8/2013

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng QLGĐ-TKB bố trí GĐ cho khoa)

Từ 12/8/2013 đến 03/11/2013

Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (12 tuần)

Các khoa, GVHD và sinh viên

Đầu tháng 10/2013

Sinh viên nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo Kế hoạch học kỳ đầu năm 2014

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 05/11/2013

Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD, sinh viên

Ngày 02/12/2013

Hạn cuối các khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 03/12/2013 đến 06/12/2013

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp

www.online.ueh.edu.vn

Từ 10/12/2013 đến 12/12/2013

Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (tải mẫu và xem chi tiết các đợt nộp phiếu tại www.online.ueh.edu.vn)

Phòng QLĐT-CTSV (A0.15)

Ngày 20/12/2013

Xét tốt nghiệp, đợt 2/2013

Hội đồng

Từ 25/12/2013 đến 03/01/2014

-Công bố danh sách tốt nghiệp;

-Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

www.online.ueh.edu.vn