Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập Khóa 37 – ĐHCQ và các khóa trước về thực tập cùng

1. NGÀNH KINH TẾ

 

STT

CHUYÊN NGÀNH

BUỔI HỌC

TIẾT – BUỔI

THỜI GIAN

1

Kinh tế học

Sáng thứ 3

05 tiết – 01 buổi

25/11/2014

B207

2

Kinh tế kế hoạch – đầu tư

Chiều thứ 3

05 tiết – 01 buổi

25/11/2014

B115

3

Kinh tế LĐ& QLNNL

Chiều thứ 3

05 tiết – 01 buổi

25/11/2014

B407

4

Kinh tế NN & PTNT

Sáng thứ 3

05 tiết – 01 buổi

25/11/2014

B208

5

Kinh tế thẩm định giá

Sáng thứ 3

05 tiết – 01 buổi

25/11/2014

B211

6

Kinh tế Bất động sản

Chiều thứ 3

05 tiết – 01 buổi

25/11/2014

B207

 

 

2. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

STT

CHUYÊN NGÀNH

BUỔI HỌC

TIẾT – BUỔI

THỜI GIAN

1

Quản trị kinh doanh

Sáng thứ 2

05 tiết – 01 buổi

24/11/2014

B322

2

Quản trị chất lượng

Sáng thứ 2

05 tiết – 01 buổi

24/11/2014

B407

 

 

3. NGÀNH TM – DL - Marketing

 

STT

CHUYÊN NGÀNH

BUỔI HỌC

TIẾT – BUỔI

THỜI GIAN

1

Thương mại

Sáng thứ 5

05 tiết – 01 buổi

27/11/2014

B506

2

Ngoại thương

Sáng thứ 5

05 tiết – 01 buổi

27/11/2014

B512

3

Kinh doanh quốc tế

Chiều thứ 5

05 tiết – 01 buổi

27/11/2014

B506

4

Marketing

Sáng thứ 5

05 tiết – 01 buổi

27/11/2014

B507

5

Du lịch

Chiều thứ 5

05 tiết – 01 buổi

27/11/2014

B611

 

 

4. NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG

 

STT

CHUYÊN NGÀNH

BUỔI HỌC

TIẾT – BUỔI

THỜI GIAN

1

Tài chính công

Sáng thứ 4

05 tiết – 01 buổi

26/11/2014

B401

 

 

 

5. NGÀNH TÀI CHÍNH

 

STT

CHUYÊN NGÀNH

BUỔI HỌC

TIẾT – BUỔI

THỜI GIAN

1

Tài chính

Sáng thứ 3

05 tiết – 01 buổi

25/11/2014

A116

2

Bảo hiểm

Chiều thứ 2

05 tiết – 01 buổi

24/11/2014

B207

3

Tài chính CLC

Sáng thứ 3

05 tiết – 01 buổi

25/11/2014

A302

 

 

6. NGÀNH NGÂN HÀNG

 

STT

CHUYÊN NGÀNH

BUỔI HỌC

TIẾT – BUỔI

THỜI GIAN

1

Ngân hàng

Chiều thứ 2

05 tiết – 01 buổi

24/11/2014

B322

2

Chứng khoán

Chiều thứ 2

05 tiết – 01 buổi

24/11/2014

B112

3

Ngân hàng CLC

Sáng thứ 3

05 tiết – 01 buổi

25/11/2014

A303

 

 

7. NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

 

STT

CHUYÊN NGÀNH

BUỔI HỌC

TIẾT – BUỔI

THỜI GIAN

1

Kế toán

Sáng thứ 4

05 tiết – 01 buổi

26/11/2014

A116

2

Kiểm toán

Sáng thứ 4

05 tiết – 01 buổi

26/11/2014

B115

 

 

8. NGÀNH TOÁN – THỐNG KÊ

 

STT

CHUYÊN NGÀNH

BUỔI HỌC

TIẾT – BUỔI

THỜI GIAN

1

Toán tài chính

Sáng thứ 3

05 tiết – 01 buổi

25/11/2014

C101

2

Thống kê kinh doanh

Sáng thứ 3

05 tiết – 01 buổi

25/11/2014

C004

 

 

9. NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH

 

STT

CHUYÊN NGÀNH

BUỔI HỌC

TIẾT – BUỔI

THỜI GIAN

1

Tin học quản lý

Sáng thứ 4

05 tiết – 01 buổi

26/11/2014

B207

 

 

10. NGÀNH LUẬT

 

STT

CHUYÊN NGÀNH

BUỔI HỌC

TIẾT – BUỔI

THỜI GIAN

1

Luật kinh doanh

Sáng thứ 3

05 tiết – 01 buổi

25/11/2014

D401