Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 38 – ĐHCQ, đợt 1 năm 2016

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 38 – ĐHCQ, đợt 1 năm 2016 như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 14/10/2015 đến 16/10/2015

Phổ biến kế hoạch thực tập và tốt nghiệp;

Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT-CTSV, Thư ký khoa, tất cả sinh viên (A1.16)

Từ 22/10/2015 đến 25/10/2015

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2016;

Sinh viên đăng ký thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 22/10/2015 đến 14/11/2015

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Từ 23/11/2015 đến 28/11/2015

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần);

Bàn giao danh sách thu chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho lớp trưởng.

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Ngày 08/12/2015

Hạn chót nhận đơn hủy học phần đăng ký (nếu có)

Phòng QLĐT-CTSV

Từ 07/12/2015 đến 20/12/2015

Thi học kỳ 7 (học kỳ cuối năm 2015)

Phòng KHĐT-KT, các khoa, ban

Từ 04/01/2016 đến 10/4/2016

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (12 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 01/02/2016 đến 14/02/2016

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 17/3/2016

Xét học tiếp, tạm ngừng học, thôi học

Hội đồng

Ngày 12/4/2016

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 12/4/2016 đến 14/4/2016

Lớp trưởng nộp bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho Thư ký khoa

Thư ký khoa, lớp trưởng

Từ 19/4/2016 đến 21/4/2016

Thư ký khoa bàn giao bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa, phòng QLĐT-CTSV

Tuần đầu tháng 5/2016

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2016

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 06/5/2016

Hạn cuối Thư ký khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 09/5/2016 đến 13/5/2016

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp

www.online.ueh.edu.vn

Từ 17/5/2016 đến 19/5/2016

Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (xem chi tiết lịch chia đợt nhận đơn tại www.online.ueh.edu.vn) và ảnh để làm kỷ yếu

Phòng QLĐT-CTSV, (HTC A1.16)

Ngày 20/5/2016

Hạn cuối phòng QLĐT-CTSV nhận chuyển điểm NCKH của sinh viên từ phòng QLKH-HTQT

Phòng QLKH-HTQT, QLĐT-CTSV

Ngày 26/5/2016

Xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016;

Xét học bổng học kỳ 8;

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp.

Hội đồng

Từ 30/5/2016 đến 31/5/2016

Công bố danh sách tốt nghiệp và các thông báo liên quan;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung;

Làm thủ tục chuyển khóa diện ngừng học.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 09/6/2016 đến 13/6/2016

Hoàn tất kỷ yếu sinh viên, thẻ cựu sinh viên, chứng nhận kết quả học tập

Trung tâm QHDN-HTSV, phòng TC-HC

Từ 14/6/2016 đến 15/6/2016

Tập huấn nhận bằng, quy định về lễ phục, chụp ảnh trong Lễ tốt nghiệp;

Cấp giấy khen, chứng nhận kết quả học tập, kỷ yếu sinh viên, thẻ cựu sinh viên.

Phòng QLĐT-CTSV, CTCT, trung tâm DVKT, QHDN-HTSV và sinh viên (A1.16)

Từ 21/6/2016 đến 27/6/2016

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết theo ngành)

Ban tổ chức

 

Trường đề nghị các ông/bà Trưởng khoa, phòng, ban, Trưởng đơn vị liên quan, các ông/bà Thư ký khoa, ban và sinh viên Khóa 38 – ĐHCQ thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên theo số điện thoại sau:

- Tổng đài: 38.230.082 (số nội bộ 122, 124, 141, 182, 183).

- Điện thoại trực tiếp Tổ quản lý kết quả học tập: 62.726.964.