Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 39 – ĐHCQ và sinh viên khóa cũ, học kỳ đầu năm 2017

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 12/10/2016 đến 14/10/2016

Phổ biến kế hoạch thực tập và tốt nghiệp;

Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT-CTSV, Thư ký khoa/viện, tất cả sinh viên (A1.16)

Từ 17/10/2016 đến 19/10/2016

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2017;

Sinh viên đăng ký thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 17/10/2016 đến 14/11/2016

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Từ 21/11/2016 đến 26/11/2016

Các khoa/viện triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần);

Bàn giao danh sách thu chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho lớp trưởng.

Khoa/Viện, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Ngày 16/12/2016

Hạn chót nhận đơn hủy học phần đăng ký (nếu có)

Phòng QLĐT-CTSV

Từ 05/12/2016 đến 18/12/2016

Thi học kỳ 7 (học kỳ cuối năm 2016)

Phòng KHĐT-KT, các khoa/viện, ban

Từ 03/01/2017 đến 26/3/2017

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa/Viện, GVHD và sinh viên

Từ 22/01/2017 đến 05/02/2017

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 09/3/2017

Xét học tiếp, tạm ngừng học, thôi học

Hội đồng

Ngày 28/3/2017

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa/viện.

Khoa/Viện, GVHD và sinh viên

Từ 28/3/2017 đến 30/3/2017

Lớp trưởng nộp bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho Thư ký khoa/viện.

Thư ký khoa/viện, lớp trưởng

Từ 04/4/2017 đến 07/4/2017

Thư ký khoa/viện bàn giao bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa/viện, phòng QLĐT-CTSV

Ngày 20/4/2017

Hạn cuối Thư ký khoa/viện nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa/viện, phòng QLĐT-CTSV

Từ 24/4/2017 đến 27/4/2017

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp

www.online.ueh.edu.vn

Tuần đầu tháng 5/2017

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2017

www.online.ueh.edu.vn

Từ 03/5/2017 đến 05/5/2017

Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (xem chi tiết lịch chia đợt nhận đơn tại www.online.ueh.edu.vn) và ảnh để làm kỷ yếu

Phòng QLĐT-CTSV, (HTC A1.16)

Ngày 12/5/2017

Hạn cuối phòng QLĐT-CTSV nhận chuyển điểm NCKH của sinh viên từ phòng QLKH-HTQT

Phòng QLKH-HTQT, QLĐT-CTSV

Ngày 18/5/2017

Xét tốt nghiệp đợt đầu năm 2017;

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp.

Hội đồng

Từ 19/5/2017 đến 23/5/2017

Công bố danh sách tốt nghiệp và các thông báo liên quan;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung;

Làm thủ tục chuyển khóa diện ngừng học.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 13/6/2017 đến 15/6/2017

Hoàn tất kỷ yếu sinh viên, chứng nhận kết quả học tập và các bản sao

TT HTSV, phòng TC-HC.

Từ 19/6/2017 đến 20/6/2017

Tập huấn nhận bằng, quy định về lễ phục, chụp ảnh trong Lễ tốt nghiệp;

Cấp giấy khen, chứng nhận kết quả học tập, kỷ yếu sinh viên và các bản sao

Phòng QLĐT-CTSV, CTCT, trung tâm HTSV, và sinh viên (A1.16)

Từ 22/6/2017 đến 30/6/2017

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết theo ngành)

Ban tổ chức