Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp khóa 40, khóa cũ, CLC - ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     94       /KH-ĐHKT-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 40 - ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2018

 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 40 - ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2018 như sau:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 11/10/2017 đến 13/10/2017

Phổ biến kế hoạch thực tập và tốt nghiệp;

Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT-CTSV, Thư ký khoa/viện, tất cả sinh viên (A1.16)

Từ 31/10/2017 đến 02/11/2017

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2018;

Sinh viên đăng ký thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 31/10/2017 đến 17/11/2017

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Từ 21/11/2017 đến 25/11/2017

Các khoa/viện triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần);

Bàn giao danh sách thu chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho lớp trưởng.

Khoa/Viện, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Ngày 16/12/2017

Hạn chót nhận phiếu hủy học phần đăng ký (nếu có)

Phòng QLĐT-CTSV

Từ 04/12/2017 đến 17/12/2017

Thi học kỳ 7 (học kỳ cuối năm 2017)

Phòng KHĐT-KT, các khoa/viện, ban

Từ 02/01/2018 đến 25/3/2018

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa/Viện, GVHD và sinh viên

Từ 11/02/2018 đến 25/02/2018

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 27/3/2018

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa/viện.

Khoa/Viện, GVHD và sinh viên

Từ 27/3/2018 đến 29/3/2018

Lớp trưởng nộp bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho Thư ký khoa/viện.

Thư ký khoa/viện, lớp trưởng

Từ 03/4/2018 đến 05/4/2018

Thư ký khoa/viện bàn giao bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa/viện, phòng QLĐT-CTSV

Ngày 17/4/2018

Hạn cuối Thư ký khoa/viện nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa/viện, phòng QLĐT-CTSV

Từ 24/4/2018 đến 27/4/2018

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp

www.online.ueh.edu.vn

Tuần đầu tháng 5/2018

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2018

www.online.ueh.edu.vn

Từ 02/5/2018 đến 04/5/2018

Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (xem thông báo chi tiết tại www.online.ueh.edu.vn)

Phòng QLĐT-CTSV, (HTC A1.16)

Ngày 11/5/2018

Hạn cuối phòng QLĐT-CTSV nhận chuyển điểm NCKH của sinh viên từ phòng QLKH-HTQT

Phòng QLKH-HTQT, QLĐT-CTSV

Ngày 17/5/2018

Xét tốt nghiệp;

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp.

Hội đồng

Từ 21/5/2018 đến 23/5/2018

Công bố danh sách tốt nghiệp và các thông báo liên quan;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung;

Làm thủ tục chuyển khóa diện ngừng học.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 03/7/2018 đến 04/7/2018

Tập huấn nhận bằng, quy định về lễ phục, chụp ảnh trong Lễ tốt nghiệp;

Cấp giấy khen, chứng nhận kết quả học tập và các bản sao

Phòng QLĐT-CTSV, CTCT, trung tâm HTSV, và sinh viên (A1.16)

Từ 05/7/2018 đến 12/7/2018

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết theo ngành)

Ban tổ chức

 

Trường đề nghị các ông/bà Trưởng khoa, phòng, ban, Trưởng đơn vị liên quan, các ông/bà Thư ký khoa, ban và sinh viên Khóa 40 – ĐHCQ thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên theo số điện thoại sau:

- Tổng đài: (028) 38.230.082 (số nội bộ 122, 123, 141, 142, 182, 183).

- Điện thoại trực tiếp Tổ quản lý kết quả học tập: (028) 62.726.964.

Trân trọng./-

 

Nơi nhận:                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để báo cáo);                                                      PHỤ TRÁCH PHÒNG QLĐT – CTSV

- Các đơn vị thuộc UEH;                                                                                

- OCB (để phối hợp);

- Khóa 40-ĐHCQ;

- Lưu: VT, QLĐT.

 

                                                                                                                 

 

                                                                                              ThS. Nguyễn Văn Đương