Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập ĐHCQ – Đợt 2 – Năm 2017

Khoa Ngân hàng

Chương trình thực tập tốt nghiệp và danh sách phân công giảng viên hướng dẫn: chi tiết

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn: chi tiết

 

 

Khoa Tài chính công

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn: chi tiết

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn: chi tiết

 

 

Khoa Tài chính

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn chuyên ngành Tài chính, Kinh doanh bảo hiểm: chi tiết

 
 

Khoa Luật

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn: chi tiết

 
 

Khoa Kế toán

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: chi tiết

Chuyên ngành Kiểm toán (gồm CLC): chi tiết

 
 

Khoa Quản trị

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn chuyên ngành Quản trị chất lượng, Quản trị (bao gồm CLC): chi tiết

 
 

Khoa Kinh tế

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn chuyên ngành bất động sản, Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Kinh tế học và Thẩm định giá: chi tiết