Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập ĐHCQ – Đợt 2 – Năm 2017

Khoa Ngân hàng

Chương trình thực tập tốt nghiệp và danh sách phân công giảng viên hướng dẫn: chi tiết

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn: chi tiết

 

 

Khoa Tài chính công

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn: chi tiết

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn: chi tiết

 

 

Khoa Tài chính

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn chuyên ngành Tài chính, Kinh doanh bảo hiểm: chi tiết

 
 

Khoa Luật

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn: chi tiết