Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp khóa 41, khóa cũ – ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2019

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 10/10/2018 đến 12/10/2018

Phổ biến kế hoạch thực tập và tốt nghiệp;

Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT-CTSV, Thư ký khoa/viện, tất cả sinh viên (A1.16)

Từ 16/10/2018 đến 18/10/2018

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2019;

Sinh viên đăng ký thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 16/10/2018 đến 06/11/2018

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Từ 19/11/2018 đến 23/11/2018

Các khoa/viện triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần);

Bàn giao danh sách thu chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho lớp trưởng.

Khoa/Viện, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Ngày 12/12/2018

Hạn chót nhận đơn hủy học phần đăng ký (nếu có)

Phòng QLĐT-CTSV

Từ 03/12/2018 đến 16/12/2018

Thi học kỳ 7 (học kỳ cuối năm 2018)

Phòng KHĐT-KT, các khoa/viện, ban

Từ 02/01/2019 đến 24/3/2019

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa/Viện, GVHD và sinh viên

Từ 28/01/2019 đến 10/02/2019

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 26/3/2019

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa/viện.

Khoa/Viện, GVHD và sinh viên

Từ 26/3/2019 đến 29/3/2019

Lớp trưởng nộp bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho Thư ký khoa/viện.

Thư ký khoa/viện, lớp trưởng

Từ 02/4/2019 đến 04/4/2019

Thư ký khoa/viện bàn giao bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa/viện, phòng QLĐT-CTSV

Ngày 16/4/2019

Hạn cuối Thư ký khoa/viện nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa/viện, phòng QLĐT-CTSV

Từ 23/4/2019 đến 03/5/2019

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (đăng ký trực tuyến)

www.online.ueh.edu.vn

Tuần đầu tháng 5/2019

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2019

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 03/5/2019

Hạn cuối phòng QLĐT-CTSV nhận chuyển điểm NCKH của sinh viên từ phòng QLKH-HTQT

Phòng QLKH-HTQT, QLĐT-CTSV

Ngày 16/5/2019

Xét tốt nghiệp;

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp.

Hội đồng

Từ 20/5/2019 đến 22/5/2019

Công bố danh sách tốt nghiệp và các thông báo liên quan;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung;

Làm thủ tục chuyển khóa diện ngừng học.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 12/6/2019 đến 13/6/2019

Cấp giấy khen, chứng nhận kết quả học tập và các bản sao

Phòng QLĐT-CTSV và sinh viên (A1.16)

Từ 04/7/2019 đến 12/7/2019

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết theo ngành)

Ban tổ chức