Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp khóa 40, khóa cũ – ĐHCQ, học kỳ cuối năm 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  50 /KH-ĐHKT-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 40 – ĐHCQ, đợt 2 năm 2018

 

 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 40 – ĐHCQ, đợt 2 năm 2018 như sau:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 10/5/2018 đến 14/5/2018

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2018;

Sinh viên đăng ký thực tập lại và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 10/5/2018 đến 13/7/2018

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 16/7/2018 đến 20/7/2018

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 30/7/2018 đến 07/10/2018

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2018

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2019

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 09/10/2018

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 02/11/2018

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 07/11/2018 đến 08/11/2018

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (trang www.online.ueh.edu.vn)

 

Ngày 15/11/2018

Xét tốt nghiệp, đợt 2 năm 2018

Hội đồng

Từ 19/11/2018 đến 21/11/2018

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn

08g00 ngày 28/12/2018

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

Ban tổ chức

 

Trường đề nghị các ông/bà Trưởng khoa, phòng, ban, Trưởng đơn vị liên quan, các ông/bà Thư ký khoa, ban và sinh viên Khóa 40 – ĐHCQ thực hiện tốt kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên theo số điện thoại sau:

- Tổng đài: 38.230.082 (số nội bộ 121, 123, 142, 181, 183);

- Điện thoại trực tiếp Tổ quản lý kết quả học tập: 62.726.964.

Trân trọng./-

 

Nơi nhận:                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để báo cáo);                                                      PHỤ TRÁCH PHÒNG QLĐT – CTSV

- Các đơn vị thuộc UEH;                                                                                

- OCB (để phối hợp);

- Khóa 40-ĐHCQ;

- Lưu: VT, QLĐT.

 

                                                                                                                 

 

                                                                                            ThS. Nguyễn Văn Đương