Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 43 – ĐHCQ (ngành Kế toán), học kỳ cuối năm 2020

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 09/6/2020 đến 11/6/2020

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2020;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 09/6/2020 đến 06/7/2020

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Tuần đầu tháng 10/2020

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2021

www.online.ueh.edu.vn

Từ 23/11/2020 đến 28/11/2020

Khoa triển khai kế hoạch thực tập, học kỳ doanh nghiệp phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần)

Bàn giao danh sách thu chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho lớp trưởng.

Khoa, GVHD và SV (Phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 30/11/2020 đến 14/3/2021

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 16/3/2021

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa.

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 16/3/2021 đến 18/3/2021

Lớp trưởng nộp bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho Thư ký khoa.

Thư ký khoa, lớp trưởng

Từ 23/3/2021 đến 25/3/2021

Thư ký khoa bàn giao bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho Phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa, Phòng QLĐT-CTSV

Ngày 07/4/2021

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho Phòng QLĐT-CTSV

Khoa, Phòng QLĐT-CTSV

Ngày 09/4/2021

Hạn cuối Phòng QLĐT-CTSV nhận chuyển điểm NCKH của sinh viên từ Phòng QLKH-HTQT

Phòng QLKH-HTQT, QLĐT-CTSV

Từ 14/4/2021 đến 16/4/2021

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (trang www.online.ueh.edu.vn)

 

Từ 23/4/2021 đến 26/4/2021

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp

Khiếu nại và nhận bổ sung tốt nghiệp

www.online.ueh.edu.vn

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 05/5/2021

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Tuần đầu tháng 5/2020

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2021

www.online.ueh.edu.vn

Từ 06/5/2021 đến 07/5/2021

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 09/6/2021 đến 10/6/2021

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Phòng QLĐT-CTSV (A116)

Từ 06/7/2021 đến 07/7/2021

Lễ Tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

 

Ban tổ chức