Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 44 – ĐHCQ, đợt 2 học kỳ đầu năm 2022

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 44 – ĐHCQ, đợt 2 học kỳ đầu năm 2022.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 26/10/2021 đến 28/10/2021

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2022;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp (lần 2).

www.student.ueh.edu.vn

Từ 26/10/2021 đến 09/11/2021

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 22/11/2021 đến 26/11/2021

 

Các Khoa/Viện đào tạo triển khai kế hoạch thực tập, học kỳ doanh nghiệp phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến nội dung, yêu cầu, cấp giấy giới thiệu (1 tuần)

Khoa/Viện đào tạo, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ theo đề nghị của Khoa/Viện đào tạo)

Từ 04/01/2022 đến 27/03/2022

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa/Viện đào tạo, GVHD và sinh viên

Từ 25/01/2022 đến 07/02/2022

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Từ 15/03/2022 đến 30/03/2022

Sinh viên nộp chứng chỉ GDQP, Tiếng Anh quốc tế, ngoại ngữ 2, IC3 trên trang www.student.ueh.edu.vn

 

Ngày 29/03/2022

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho Khoa/Viện đào tạo.

Khoa/Viện đào tạo, GVHD và sinh viên

Ngày 20/04/2022

Hạn cuối Khoa/Viện nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng Đào tạo.

Khoa/Viện, phòng Đào tạo

Ngày 20/04/2022

Hạn cuối Phòng Đào tạo nhận chuyển điểm nghiên cứu khoa học của sinh viên từ phòng QLKH-HTQT

Phòng Đào tạo, Phòng QLKH-HTQT

Từ 25/04/2022 đến 28/04/2022

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (trang www.student.ueh.edu.vn)

 

Tuần đầu tháng 05/2022

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2022

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 18/05/2022

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 25/05/2022 đến 26/05/2022

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.daotao.ueh.edu.vn

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ:

- Phụ trách kế hoạch: chuyên viên Trần Duy Can; điện thoại: 0903 395 755; email: dcan@ueh.edu.vn

- Phụ trách quản lý kết quả học tập: chuyên viên Cù Đức Tài, điện thoại: 0903 386 805;email: ductaiqldt@ueh.edu.vn