Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 44 – ĐHCQ (ngành Kế toán), học kỳ cuối năm 2021

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 16/4/2021 đến 19/4/2021

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp; học kỳ doanh nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 16/4/2021 đến 26/4/2021

07/5/2021

Sinh viên đóng học phí KLTN, HKDN tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 01/6/2021 đến 17/6/2021

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2021.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 01/6/2021 đến 12/7/2021

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Tuần đầu tháng 10/2021

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2022

www.online.ueh.edu.vn

Từ 23/11/2021 đến 24/11/2021

Khoa triển khai kế hoạch thực tập, học kỳ doanh nghiệp phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (1 tuần)

Bàn giao danh sách thu chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho lớp trưởng.

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 29/11/2021 đến 06/3/2022

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 08/3/2022

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa.

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 08/3/2022 đến 10/3/2022

Lớp trưởng nộp bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho Thư ký khoa.

Thư ký khoa, lớp trưởng

Từ 15/3/2022 đến 16/3/2022

Thư ký khoa bàn giao bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho phòng Đào tạo

Thư ký khoa, phòng Đào tạo

Ngày 30/3/2022

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng Đào tạo

Khoa, phòng Đào tạo

Ngày 31/3/2022

Hạn cuối phòng Đào tạo nhận chuyển điểm NCKH của sinh viên từ phòng QLKH-HTQT

Phòng QLKH-HTQT, Phòng Đào tạo

Từ 05/4/2022 đến 07/4/2022

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (trang www.online.ueh.edu.vn)

 

Từ 14/4/2022 đến 20/4/2022

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp

Khiếu nại và nhận bổ sung tốt nghiệp

www.online.ueh.edu.vn

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 28/4/2022

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Tuần đầu tháng 5/2022

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2022

www.online.ueh.edu.vn

Từ 05/5/2022 đến 06/5/2022

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 02/6/2022 đến 03/6/2022

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Phòng Đào tạo (A116)

Từ 14/6/2022 đến 16/6/2022

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

 

Ban tổ chức

 

Tải file: chi tiết