Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 44 – ĐHCQ (trừ ngành Kế toán), học kỳ cuối năm 2021

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 16/4/2021 đến 19/4/2021

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp; học kỳ doanh nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 16/4/2021 đến 26/4/2021

07/5/2021

Sinh viên đóng học phí KLTN, HKDN tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 01/6/2021 đến 17/6/2021

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2021.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 01/6/2021 đến 12/7/2021

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 12/7/2021 đến 17/7/2021

 

Các Khoa/Viện đào tạo triển khai kế hoạch thực tập, học kỳ doanh nghiệp phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (2 tuần)

Bàn giao danh sách thu chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho lớp trưởng.

Khoa/Viện đào tạo, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ theo đề nghị của Khoa/Viện đào tạo)

Từ 09/8/2021 đến 17/10/2021

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa/Viện đào tạo, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2021

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2022

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 19/10/2021

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp; học kỳ doanh nghiệp cho khoa.

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 18/10/2021 đến 21/10/2021

Lớp trưởng nộp bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho Thư ký khoa/viện.

Thư ký khoa/viện, lớp trưởng

Từ 25/10/2021 đến 28/10/2021

Thư ký khoa/viện bàn giao bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho phòng Đào tạo

Thư ký khoa/viện, phòng Đào tạo

Ngày 12/11/2021

Hạn cuối khoa/viện nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp; học kỳ doanh nghiệp cho phòng Đào tạo

Khoa/Viện, phòng Đào tạo

Ngày 15/11/2021

Hạn cuối phòng Đào tạo nhận chuyển điểm NCKH của sinh viên từ phòng QLKH-HTQT.

Phòng QLKH-HTQT, Phòng Đào tạo

Từ 16/11/2021 đến 18/11/2021

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (trang www.online.ueh.edu.vn)

 

Từ 26/11/2021 đến 01/12/2021

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp.

Khiếu nại và nhận bổ sung tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 07/12/2021

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 14/12/2021 đến 16/12/2021

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 28/12/2021 đến 30/12/2021

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp

Phòng Đào tạo (A116)

Từ 21/3/2022 đến 30/3/2022

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết theo ngành)

 

Ban tổ chức

 

Tải file: chi tiết