Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 16B và các khóa cũ – Văn bằng 2 ĐHCQ, đợt 1 năm 2016

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

15g30 ngày 24/10/2015

Phổ biến kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp;

Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT-CTSV, tất cả sinh viên (A1.16)

Từ 28/10/2015 đến 30/10/2015

Sinh viên đăng ký các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2016;

Sinh viên đăng ký thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 28/10/2015 đến 04/11/2015

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Ngày 26/11/2015

Hạn cuối Thư ký khoa báo lịch triển khai kế hoạch thực tập và danh sách giảng viên hướng dẫn cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa, phòng QLĐT-CTSV

Ngày 27/11/2015

Sinh viên xem lịch triển khai Kế hoạch thực tập, danh sách giảng viên hướng dẫn

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 29/11/2015

Thi tiếng Anh đầu ra, đợt 2 năm 2015

Ban coi thi

Từ 30/11/2015 đến 05/12/2015

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 07/12/2015 đến 11/12/2015

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B2.16)

Từ 07/12/2015 đến 06/3/2016

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (11 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 01/02/2016 đến 14/02/2016

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 08/3/2016

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 28/3/2016

Hạn cuối Thư ký khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 07/4/2016 đến 08/4/2016

Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (tải mẫu từ www.online.ueh.edu.vn) và ảnh để làm kỷ yếu

Phòng QLĐT-CTSV (A0.14, quầy 5)

Ngày 21/4/2016

Xét tốt nghiệp, đợt 1 năm 2016;

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp.

Hội đồng

Từ 22/4/2016 đến 29/4/2016

Công bố danh sách tốt nghiệp và các thông báo liên quan

www.online.ueh.edu.vn

Tuần đầu tháng 5/2016

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại các học phần chưa đạt và đăng ký thực tập lại (theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2016)

www.online.ueh.edu.vn

Từ 18/5/2016 đến 24/5/2016

Hoàn tất giấy khen, chứng nhận kết quả học tập, kỷ yếu sinh viên, thẻ cựu sinh viên

Trung tâm QHDN-HTSV, phòng TC-HC

14g00 ngày 25/5/2016

Tập huấn nhận bằng, quy định lễ phục, chụp ảnh trong Lễ tốt nghiệp;

Cấp giấy khen, chứng nhận kết quả học tập, kỷ yếu sinh viên, thẻ cựu sinh viên.

Phòng QLĐT-CTSV, CTCT, trung tâm DVKT và sinh viên (A1.16)

08g00 ngày 27/5/2016

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

Ban tổ chức