Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 17B – Văn bằng 2 ĐHCQ và sinh viên khóa cũ, học kỳ đầu năm 2017

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

13g30 ngày 15/10/2016

Phổ biến kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp;

Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT-CTSV, tất cả sinh viên (A1.16)

Từ 24/10/2016 đến 26/10/2016

Sinh viên đăng ký các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2017;

Sinh viên đăng ký thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 24/10/2016 đến 31/10/2016

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Ngày 23/11/2016

Hạn cuối Thư ký khoa báo lịch triển khai kế hoạch thực tập và danh sách giảng viên hướng dẫn cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa, phòng QLĐT-CTSV

Ngày 24/11/2016

Sinh viên xem lịch triển khai Kế hoạch thực tập, danh sách giảng viên hướng dẫn

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 27/11/2016

Thi tiếng Anh đầu ra, đợt 2 năm 2016

Ban coi thi

Từ 28/11/2016 đến 03/12/2016

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 05/12/2016 đến 09/12/2016

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B2.16)

Từ 05/12/2016 đến 26/02/2017

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 22/01/2017 đến 05/02/2017

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 28/02/2017

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 20/3/2017

Hạn cuối Thư ký khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 28/3/2017 đến 29/3/2017

Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (tải mẫu từ www.online.ueh.edu.vn) và ảnh để làm kỷ yếu

Phòng QLĐT-CTSV (A0.14, quầy 5)

Ngày 13/4/2017

Xét tốt nghiệp, đợt 1 năm 2017;

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp.

Hội đồng

Từ 14/4/2017 đến 19/4/2017

Công bố danh sách tốt nghiệp và các thông báo liên quan

www.online.ueh.edu.vn

Từ 20/4/2017 đến 12/5/2017

Hoàn tất giấy khen, chứng nhận kết quả học tập, kỷ yếu sinh viên.

Trung tâm HTSV, phòng TC-HC

Tuần đầu tháng 5/2017

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại các học phần chưa đạt và đăng ký thực tập lại (theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2017)

www.online.ueh.edu.vn

14g00 ngày 18/5/2017

Tập huấn nhận bằng, quy định lễ phục, chụp ảnh trong Lễ tốt nghiệp;

Cấp giấy khen, chứng nhận kết quả học tập, kỷ yếu sinh viên.

Phòng QLĐT-CTSV, CTCT, trung tâm HTSV và sinh viên (A1.16)

08g00 ngày 20/5/2017

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

Ban tổ chức