Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp khóa 18B, khóa cũ – Văn bằng 2 ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    97   /KH-ĐHKT-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày  16 tháng 10 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 18B – Văn bằng 2 ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2018

 

 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 18B – Văn bằng 2 ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2018 như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

13g30 ngày 21/10/2017

Phổ biến kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp;

Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT-CTSV, tất cả sinh viên (A1.16)

Từ 25/10/2017 đến 30/10/2017

Sinh viên đăng ký các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2018;

Sinh viên đăng ký thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 25/10/2017 đến 08/11/2017

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Ngày 16/11/2017

Hạn cuối Thư ký khoa báo lịch triển khai kế hoạch thực tập và danh sách giảng viên hướng dẫn cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa, phòng QLĐT-CTSV

Ngày 21/11/2017

Sinh viên xem lịch triển khai Kế hoạch thực tập, danh sách giảng viên hướng dẫn

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 26/11/2017

Thi tiếng Anh đầu ra, đợt 2 năm 2017

Ban coi thi

Từ 27/11/2017 đến 01/12/2017

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 04/12/2017 đến 08/12/2017

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B3.14)

Từ 04/12/2017 đến 04/03/2018

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 11/02/2018 đến 25/02/2018

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 06/03/2018

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 26/3/2018

Hạn cuối Thư ký khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 27/3/2018 đến 28/3/2018

Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (tải mẫu từ www.online.ueh.edu.vn)

Phòng QLĐT-CTSV (A0.14, bàn số 12)

Ngày 12/4/2018

Xét tốt nghiệp

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp.

Hội đồng

Từ 16/4/2018 đến 17/4/2018

Công bố danh sách tốt nghiệp và các thông báo liên quan

www.online.ueh.edu.vn

Từ 19/4/2018 đến 11/5/2018

Hoàn tất giấy khen, chứng nhận kết quả học tập và các bản sao.

Trung tâm HTSV, phòng TC-HC

Tuần đầu tháng 5/2018

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại các học phần chưa đạt và đăng ký thực tập lại (theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2018)

www.online.ueh.edu.vn

 

Trường đề nghị các ông/bà Trưởng khoa, phòng, ban, Trưởng đơn vị liên quan, các ông/bà Thư ký khoa, ban và sinh viên Khóa 18B – Văn bằng 2 ĐHCQ thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên theo số điện thoại sau:

- Tổng đài: (028) 38.230.082 (số nội bộ 122, 123, 141, 142, 182, 183).

- Điện thoại trực tiếp Tổ quản lý kết quả học tập: (028) 62.726.964.

Trân trọng./-

 

Nơi nhận:                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để báo cáo);                                                      PHỤ TRÁCH PHÒNG QLĐT – CTSV

- Các đơn vị thuộc UEH;                                                                                

- OCB (để phối hợp);

- Khóa 18B-VB2CQ;

- Lưu: VT, QLĐT.

 

                                                                                                                 

 

                                                                                              ThS. Nguyễn Văn Đương