Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 18 – Văn bằng 2 ĐHCQ, đợt 1 năm 2017

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

13g30 ngày 20/5/2017

Phổ biến kế hoạch thực tập và tốt nghiệp;

Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT-CTSV, tất cả sinh viên

Từ 22/5/2017 đến 24/5/2017

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2017;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 22/5/2017 đến 29/5/2017

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 26/6/2017 đến 30/6/2017

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 31/7/2017 đến 04/8/2017

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B3.14)

Từ 31/7/2017 đến 08/10/2017

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2017

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2018

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 10/10/2017

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 03/11/2017

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 06/11/2017 đến 07/11/2017

Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (tải mẫu từ www.online.ueh.edu.vn) và ảnh làm kỷ yếu

Phòng QLĐT-CTSV (A0.14)

Ngày 16/11/2017

Xét tốt nghiệp, đợt 1 năm 2017;

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp.

Hội đồng

Từ 17/11/2017 đến 21/11/2017

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn

14g00 ngày 20/12/2017

Tập huấn nhận bằng, quy định lễ phục, chụp ảnh trong Lễ tốt nghiệp;

Cấp chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm, giấy khen, kỷ yếu.

Phòng QLĐT-CTSV, TC-HC, CTCT, trung tâm HTSV và sinh viên (A1.16)

08g00 ngày 22/12/2017

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

Ban tổ chức